Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží z internetového obchodu www.levneobaly.cz velkoobchodu, které provozuje společnost:
DZ Obal, s.r.o, IČO 29025079, se sídlem U Lesa 557/12, Praha 4 - Lhotka

 

 

Prodávající dodá zboží na základě elektronické, písemné, telefonické nebo osobní objednávky a specifikace zákazníka. Prodávající není zodpovědný za výběr a množství výrobků, které provedl kupující, neboť předpokládá, že kupující toto provedl dobrovolně, o své svobodné vůli a odborných znalostí či zkušeností a své rozhodnutí potvrdil učiněním objednávky.
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky www.levneobaly.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a zároveň přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění Obchodních podmínek a Reklamačního řádu prodávajícího.
Je-li kupujícím podnikatel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.
Kupující je vždy povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, a o případných změnách prodávajícího informovat.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně dle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

 

Ochrana osobních údajů a informací

 

Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů: jméno a příjmení / název firmy, adresa bydliště / sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo.
Prodávající zpracovává poskytnuté údaje zákazníků pouze pro plnění objednávek, účely zasílání informací a obchodních sdělení a potřebu marketingu.
Prodávající se zavazuje všem stávajícím i budoucím zákazníkům, že data uvedená zákazníkem při registraci, objednávce a komunikaci, nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou případů, kdy je potřeba součinnosti třetích osob při plnění objednávky (přepravci, obchodní zástupci, dodavatelé, montéři atd.) a osob přímo či nepřímo ovládaných prodávajícím.
Zasláním objednávky, poptávky či dotazu kupující souhlasí se zpracováním zaslaných údajů ve smyslu těchto bodů.

 

 

Objednávky

 

Objednávat zboží je možné následujícími způsoby:

 • e-shop (elektronicky)
 • e-mailem (písemně)
 • telefonicky
 • osobní objednávka

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží, nebo po dobu časově určenou.
V případě, že kupující po obdržení zboží zjistí, že mu nevyhovuje velikost či barva, má možnost do 14 dnů od dodání zboží požádat prodávajícího o výměnu zboží. Vrácení zboží lze provést pouze v případě, že bude nepoužívané a bude zabaleno v originálním balení. Kupujícímu bude proti vrácenému zboží vydáno nové zboží. Kupující nemá právo na výměnu zboží či vrácení peněz v případě, že bude zboží používané, znečištěné nebo jakkoliv poškozené jeho nesprávným uskladněním, použitím nebo ošetřením.

Objednávky vyřizujieme v průběhu 1 – 3 dnů, pokud se doba prodlouží budeme Vás informovat meilem, nebo telefonicky, zboží nemusí být na skladě.

Prodávající má právo odmítnout objednávku od zákazníka, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil u prodávajícího závazně objednané zboží, od zákazníka, u kterého jsou důvodné pochybnosti o jeho schopnosti uhradit objednané zboží, nebo od zákazníka, o němž má prodávající odůvodněné pochybnosti, že objednávku učinil v rámci své podnikatelské činnosti. Toto právo se dále vztahuje i na kupující, jímž objednané zásilky se vrátily zpět k prodávajícímu, a kupující nadále ignoruje výzvy od prodávajícího k převzetí zboží.
Způsoby platby

 

Kupní cena zboží je splatná při převzetí zboží, nebo je možná platba na fakturu.
Variantu platby schvaluje prodávající.
Primárním způsobem platby za zboží je platba v hotovosti nebo na dobírku.
Stálým zákazníkům nebo při větším odběru možná platba převodem (faktura).

 

 

úrok z prodlení u nezaplacených faktury


Opožděná platba bude penalizována dle Obchodního zákoníku sazbou 0,05% za každý den z prodlení. Při prodlení nad 30 dnů se sazba zvyšuje na 0,1%. 

Dodací podmínky

 

Dodavatel / prodávající si vyhrazuje právo změnit přepravní společnost dle objemu balíku.
Ceny poštovného se vztahují pouze na zásilky v České republice.
Způsoby dodání:

 1. Osobní odběr – Zboží může převzít pouze kupující, který má učiněnou objednávku, nebo osoba jím pověřená.
 2. Zasílání přepravní službou v ČR – Zboží je možné kupujícímu zaslat přepravní službou, např. GLS Czech Republic, Českou poštou s.p.
 3. Zasílání přepravní službou v SR – Zboží je možné kupujícímu zaslat přepravní službou, např. GLS Czech Republic

Kupujícímu, který je spotřebitel, je doporučen následující postup při dodání.
Kupující, který je podnikatelem, je povinen, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (např. počet balíků, neporušenost obalu zboží nebo pásky, poškození krabice atd.) podle přiloženého přepravního listu.
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.
Pokud takovou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu u dopravce. V případě poškozené nebo neúplné zásilky, nebo v případě jakýchkoli závad, je kupující povinen toto neprodleně oznámit přepravci – sepsat protokol o škodě  a zároveň bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu na e-mailové adrese info@levneobaly.cz

Dodavatel / prodávající si vyhrazuje právo změnit přepravní společnost dle objemu balíku.
Ceny poštovného se vztahují pouze na zásilky v České republice. Balné neúčtujeme!
Způsoby dodání:

 

 1. Osobní odběr – Zboží může převzít pouze kupující, který má učiněnou objednávku, nebo osoba jím pověřená.
 2. Zasílání přepravní službou v ČR – Zboží je možné kupujícímu zaslat přepravní službou, např. GLS Czech Republic, Českou poštou s.p.
 3. Zasílání přepravní službou v SR – Zboží je možné kupujícímu zaslat přepravní službou, např. GLS Czech Republic

 

Kupujícímu, který je spotřebitel, je doporučen následující postup při dodání.
Kupující, který je podnikatelem, je povinen, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (např. počet balíků, neporušenost obalu zboží nebo pásky, poškození krabice atd.) podle přiloženého přepravního listu.
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.
Pokud takovou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu u dopravce. V případě poškozené nebo neúplné zásilky, nebo v případě jakýchkoli závad, je kupující povinen toto neprodleně oznámit přepravci – sepsat protokol o škodě  a zároveň bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu na e-mailové adrese info@levneobaly.cz
Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva zboží reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.


Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva zboží reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky tehdy, není-li mezi účastníky kupní smlouvy písemně dohodnuto jinak. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně obchodních podmínek, platí, že se změnou souhlasí.
Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou cenou objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů), uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
Pokud se cena zboží od objednání do doby dodání výrazně změní, je prodávající oprávněn od objednávky odstoupit, pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit. Pokud byla kupujícím zaplacena záloha, bude mu vrácena, resp. při snížení ceny bude vrácen rozdíl mezi starou a novou cenou.
Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
„Výprodej“ vyjadřuje zboží, které není použité nebo poškozené. Může se jednat o zboží z dlouhodobých zásob, přebytků, nestandardního vyhotovení atd. a nevztahuje se na něj záruka. Jedná se o akce limitované „do vyprodání zásob“.
„Zvýhodněná cena“ a „Akce“ vyjadřují nabídku standardního zboží, u kterého bylo snížením nákladů dosaženo nižší konečné ceny.

 

 

Reklamační řád

 

1. Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat následujícími způsoby:

 • e-mailem
 • telefonicky
 • osobním doručením
 • poštou na adresu provozovatele

2. Povinnosti prodávajícího
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
Při uplatnění reklamace je nutno předložit:

 • reklamované zboží v originálním balení
 • stručný popis závady
 • doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu

3. Reklamace uplatněná v záruční době
a) Záruční podmínky
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

 • Máte-li při převzetí pochybnosti o obsahu či neporušenosti balíku, zkontrolujte za přítomnosti dopravce zboží s předávacím listem. Dodatečnou reklamaci obsahu zásilky můžete provést u dodací pošty do dvou pracovních dnů od převzetí, v případě zjištění závad je pošta povinna sepsat zápis o uplatnění nároku na škodu.
 • Při obdržení odlišného zboží z důvodu chybného zadání objednávky prodávajícím má kupující právo na výměnu za správné zboží bez účtování dalších poplatků, a to pouze v případě, že nebude porušen originální nebo ochranný obal.
 • Dojde-li ze strany kupujícího k omylu při objednání, nedochází při reklamaci k finančnímu vyrovnání, ale pouze k výměně zboží za jiné, a to ve stejné nebo vyšší hodnotě, a to pouze v případě, že nebude porušen originální nebo ochranný obal.
 • Jedná-li se o neodstranitelnou vadu zboží, má kupující nárok buď na výměnu zboží za bezvadné, nebo na finanční vyrovnání.
 • Nebude uznána reklamace zboží, u kterého došlo k vadám a poškození následkem nesprávného používání.

b) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit s dopravcem při převzetí),
 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
 • neodborným zacházením,
 • zboží bylo poškozeno živly,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním.

  

Copyright 2015 - 2023 © | LevneObaly.cz |